No: Vera Rozīte
Kam:
Guntis Belēvičs
Kad:
31.05.2010. 13:04
Tēma: Bībeles citāti. Kristīgās tradīcijas h. izvērtējums

Mīļais Gunti,

nosūtu Tev tekstus no Bībeles, kā Tu man jautāji.
Tu vari atrast Jaunajā Derībā Rakstu vietas, kuras norādītas Lielajā Katoļu Katehismā, kas ir kristīgās ticības pamats.Kā jau Tev teicu, man bieži nav pieņemama katoliskās Baznīcas administratīvā struktūra, bet MĀCĪBA, kas ir 2000 gadu veca, kur pamatus likuši tie cilvēki, kuri patiesi savā dzīvē īstenoja Kristus mācību, un kuri par to maksājuši pat ar savām dzīvībām, šo seno tradīciju iznesuši cauri dažādiem posta laikiem.
Domāju, ka patreiz ir atkal laiks, kad Baznīca attīrās.
Redzot, kas notiek Latvijā, – man bailes, ka tas ir Dieva sods- kā Sodomai un Gomorai- par ko stāstīts Vecajā derībā.

Jo dieva likumi, radīšanas kārtības likumi ir NEMAINĪGI tāpēc, ka pastāv divi laiki DIEVA laiks un CILVĒKU laiks. Cilvēku laiks ir sadalīts dienās, mēnešos, gados, bet Dieva laiks ir nemainīgs- tas ir laiks, kurš saista galaktikas un metagalaktikas, un no šādas perspektīvas raugoties, cilvēku laiks ir puteklis mūžības priekšā.
Mums- te, virs zemes dzīvojot kā galvenais dzīves mērķis jāizvirza- savas sirdsapziņas turēšanu tīru,- resp.- to panāk ar Baušļu īstenošanu savā dzīvē, un – ar tīro sirdsapziņu nodrošināt sev Svētā Gara klātbūtni, kas droši ved cauri šai dzīvei uz Mūžīgo harmoniju, jeb debesu Valstību – uz to, ka tad, kad mūsu ķermeni Gars atstās- to apraks vai sadedzinās, Gars jau būs iemācījies atrasties Harmonijas un Gaismas okeānos.
Tie, mīļais Gunti, ir fascinējoši apvāršņi ! Es  par to lasu un praktizēju lūgšanās. Un ir tik žēl, ka cilvēki to nezina.

Ja es būtu Tavā vietā, es uz kādu gadu mestu mieru visām politiskajām aktivitātēm, un klusībā sāktu iepazīties ar garīgo pasauli. Šajā ziņā es Tev palīdzētu.
Apmēram gada laikā var samērā daudz apgūt. Vispirms jau lielu iekšēju mieru, prāta asumu, ļoti labas situācijas izvērtēšanas spējas, gara spēku- ko var nostiprināt un attīstīt tāpat kā fiziskos muskuļus. To visu nodrošina Svētā Gara klātbūtne.
Daudzi to nezina, tai skaitā, – diemžēl, arī mācītāji.
Es to visu esmu mācījusies pati- vairāk nekā 10 gadus.

Lūdzu, padomā par to. Mana sirds nojauš, ka Tu pagaidām neesi gatavs tai cīņai, kuru Tu esi izvēlējies. Tev jāiegūst Debesu pulku atbalsts- un tad Tu patiesi varēsi piedzīvot brīnumus.
Toreiz, kad es sāku komunistu laikā radīt bērnu kristīgās audzināšanas darbu- tas bija “sadarbības nopelns”‘  ar visiem Debesu pulkiem- šiem acīm neredzamajiem, bezbailīgajiem un gudrajiem palīgiem, par ko tik daudz stāstīts Svētajos Rakstos.
Varbūt tieši Tev Dievs uzticējis svēto uzdevumu- būt stipram un izvest Latviju no gara tumsas. Jo viss, kas tur tagad notiek, nav nekas cits, kā garīgās tumsas izraisīti notikumi, un arī tas, ka šie tumsas spēki caur konkrētiem cilvēkiem izlauzušies pie varas.

Ir vajadzīgs laiks un varena sevis paša pāraudzināšana, resp.- jāpanāk, ka gars valda pār miesu. Ka tu vari savu garīgo pasauli, savas domās vadīt tā, kā tu pats gribi, nevis ļauties, lai dažādi domu uzvirmojumi tevi nēsā kā lupatu lelli uz satracināta zirga muguras uz visām debess pusēm.

Dieva svētību Tev vēlot,

Vera

Pielikums

Katoliskās Baznīcas Katehisms
Šķīstība un homoseksuālisms

2357. Homoseksuālisms ir attiecības starp vīriešiem vai sievietēm, kas dzimumtieksmi izjūt vienīgi vai pārsvarā pret sava dzimuma personām. Laika gaitā un atšķirīgās kultūrvidēs tā izpausmes formas ir ļoti dažādas. Homoseksuālisma psihiskā izcelsme lielākoties vēl nav izskaidrota. Baznīcas Tradīcija, balstīdamies uz Svētajiem Rakstiem, kas homoseksuālismu rāda kā smagu izvirtību (sal. Radīšanas (1.Mozus) 19, 1-29; Ap. Pāvila vēstule romiešiem 1, 24-27; 1 vēstule Korintiešiem 6, 9-10; 1 vēstule Timotejam 1, 10), vienmēr sludinājusi, ka „homoseksuālās darbības pēc savas būtības ir pretrunā ar morālisko kārtību”. Tās ir pretrunā ar dabisko likumu. Tās dzimumaktā izslēdz dzīvības dāvāšanu. Tās nenosaka patiesa jūtu un dzimumdzīves savstarpēji papildinošā dažādība. Nekādā gadījumā tās nevar atzīt par labām.

2358. Ir diezgan daudz vīriešu un sieviešu, kuros dziļi iesakņojusies tendence uz homoseksuālismu. Šī tieksme, kas pēc savas būtības ir pretrunā ar morālisko kārtību, lielākajai daļai no tiem ir pārbaudījums. Pret viņiem jāizturas ar cieņu, līdzjūtību un iejūtību. Jāizvairās no jebkādām netaisnīgām diskriminācijas izpausmēm attiecībā pret šiem cilvēkiem. Viņi tiek aicināti izpildīt savā dzīvē Dieva gribu un, ja viņi ir kristieši, pievienot Pestītāja upurim uz krusta grūtības, ar kurām tiem nākas sastapties savā dzīvē.

2359. Cilvēki, kam ir nosliece uz homoseksuālismu, tiek aicināti uz šķīstību. Pateicoties pašsavaldīšanās tikumam, kas audzina iekšējo brīvību, reizēm – ar nesavtīgas draudzības palīdzību, ar lūgšanu un sakramentālo žēlastību – šie cilvēki var un tiem vajadzīgs pakāpeniski un apņēmīgi tuvoties kristīgajai pilnībai.


No: Guntis Belēvičs
Kam: Vera Rozīte
Kad: 2.06.2010. 17:00
Tēma: citati

Mīļo Veriņ!

Paldies par Tavu 31.maija vēstuli. Tā bija ļoti mīļa. Par to, ka ar garīgumu var attīrīt prātu, tik tālu jau pats esmu nonācis.

Vai es pareizi Tevi sapratu, ka Bībelē skaidri un gaiši ir teikts, hmx – tas ir grēks! Vai Tu varētu atsūtīt man tieši tos īstos Bībeles citātus (nevis norādes uz tiem), jo tie jāizlasa man pašam. Vēl divi mani jautājumi palikuši neatbildēti. Vai viņus (hmx) dzīvus ielaiž baznīcā un vai mirušus glabā ārpus kapsētas?

Ar cieņu,
Guntis

P.S. Sveicieni arhibīskapam Rozīša kungam.


No: Vera Rozīte
Kam: Guntis Belēvičs
Kad: 2.06.2010. 21:47
Tēma: Citāti

Mīļais Gunti,

Tev būtu pēdējais Laiks iegādāties Bībeli un šos tekstus TUR izlasīt.

Bet- nu labi. Šoreiz Tev uzrakstīšu un aizsūtīšu ar nākamo e-pastu.

Atbildes uz Taviem jautājumiem:
Homoseksuālisms IR grēks- jā !

Baznīcā, protams, šie cilvēki drīkst iet, un tas ir pat vēlams. Taču viņiem jāgrib atbrīvoties no šīs nešķīstības. Kā Tu nojaut- lielākā daļa no viņiem nemaz nezina, ka Bībelē sakaidri rakstīts, ka tas ir grēks.
Būtībā te būtu vajadzīgs skaidrošanas darbs sabiedrībā.

Par tiem kapiem- senāk jau nešķīstos- pašnāvniekus u.tml. guldīja ārpus kapiem, bet tagad, kā Tu zini- laiki ir mainījušies, un praktiski to nekur vairs nedara.
Taču Dievs jālūdz par tām nabaga dvēselēm.
Žēl, ka par garīgo pasauli tik maz plašākai sabiedrībai zināms.

Citas jautājums.
Vai Tu šogad organizēsi Jāņu svinēšanu? Jautāju tāpēc, ka man divas labas paziņas no Amerikas būs tanī laikā Latvijā, apm.70 g.v. Dzintru korporācijas locekles. Viena māsa laiku pa laikam lasa lekcijas LU. Otra- mana draudzene no Floridas un Ņujorkas- viņai mājas abās vietās- bijusī skolotāja, eleganta, inteliģenta dāma. Man būtu žēl, ja viņas Jāņos būtu kādā apšaubāmā vietā. Es pati nebūšu Latvijā.

Es Tev mēģināju šovakar zvanīt.Gribēju pajautāt, vai Tev ir kāds plāns, kā pie Tevis nokļūt? Kāda ir adrese? varbūt atrastos kāds cilvēks, kurš viņas atvestu no Rīgas un aizvestu vēlāk atpakaļ? Viņas, protams, samaksātu. Un arī par vakaru, protams.

Pagaidām,
visu labu vēlot,
Vera

Arī no Elmāra sveicieni!


No: Vera Rozīte
Kam: Guntis Belēvičs
Kad: 2.06.2010. 23:01
Tēma: Bībeles citāti.

Vecā derība jeb Radīšanas grāmata.
17.nod. 1. “Es esmu tas visuvarenais Dievs, staigā sava Dieva priekšā, tad tu būsi taisns. Un es celšu derību starp Sevi un tevi, un Es tevi vairodams vairošu.
9.”Bet tu sargā manu derību, tāpat tavi pēcnācēji uz cilšu ciltīm pēc tevis.”
20. Un Tas sacīja:”Brēkšana par Sodomu un Gomoru patiešām ir liela, un viņu apgrēcība ļoti smaga.”
26.Un Tas Kungs sacīja:”Ja es Sodomas pilsētā atradīšu piecdesmit taisnus, Es saudzēšu visu šo vietu viņu dēļ.”
32.Varbūt atrastos tikai desmit? Un Viņš atbildēja:”Es to neizpostīšu šo desmit dēļ”.

19.nod. Sodomas izvirtība.
24. Bet Tas kungs lika līt sēram un ugunij pār Sodomu un Gomoru no Tā Kunga, no debesīm.Un Viņš izpostīja šīs pilsētas un visu apgabalu un visus pilsētas iedzīvotājus, arī zemes augus.
28. Un viņš skatījās uz Sodomu un Gomoru un visu tā apgabala apkārtni, un redzi, no zemes pacēlās dūmi, it kā cepļa dūmi.
29. Pēc šī apgabala pilsētu izpostīšanas Dievs pieminēja Ābrahāmu, un Viņš izveda Latu no šīs posta vietas, kad Viņš tās pilsētas bija izpostījis, kurās Lats bija dzīvojis.

Jaunā derība. Pāvila vēstule Romiešiem.
1.nod.   Cilvēku bezdievība.
18.- 27.

18. Jo Dieva dusmība parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. 19. Jo,ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts:Dievs pats viņiem to atklājis.20.Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties.21. Jo, zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un Viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā.22. Saukdami sevi par gudriem, tie kļuvuši ģeķi 23.un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. 24.Tāpēc Dievs viņus viņu sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas,25.tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā Radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi, patiesi.26.Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās:sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko.27.Tāpat arī vīrieši, atmesdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos.28. Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas.

Jaunā derība. Pāvila 1. vēst. korintiešiem.
6.nod.      9.Vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties! Ne netikļi, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, t.i. mīkstie- prieka zēni, ne vīriešu piegulētāji,
10.ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību.

Jaunā derība. Pāvila vēstule Timotejam.
8.Bet mēs zinām, ka bauslība ir laba, ja lieto to pareizi,
9.atzīstot, ka bauslība nav dota taisnam, bet netaisniem un nepaklausīgiem, bezdievīgiem un grēciniekiem, negantiem un nesvētiem, tēva un mātes slepkavām, cilvēku kāvējiem, vīru                   piegulētājiem, cilvēku pārdevējiem, melkuļiem, zvēresta lauzējiem un ja kas vien vēl ir pretim veselīgai mācībai, 11.pēc svētā Dieva godības evaņģēlija, kas man uzticēts.